Z życia parafii

KRONIKA PARAFIALNA

1975r

W roku 1975 parafia Wodzisław otrzymała zezwolenie na rozbudowę kaplicy cmentarnej. Zbudowano kościół halowy w nowoczesnej architekturze kryty stropodachem z centralnym prezbiterium dostosowanym do wymogów współczesnej liturgii.

1977r

Stacja duszpasterska pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego powstała dekretem nr LW VII – 827/77 księdza biskupa Herberta Bednorza z dnia 10.IX.1977r. Poświęcenia kościoła dokonał ksiądz biskup ordynaiusz H. Bednorz w dniu 14.IX1977r w obecności duchowieństwa i licznych wiernych Wodzisławia Śląskiego. Godnym uwagi jest fakt, że kościół powstał wyłącznie z ofiar wiernych Wodzisławia. Brak probostwa, salki katechetycznej i kancelarii utrudniał działalność duszpasterską dla tej częśći Wodzisławia, gdzie znajdował się kościół. Koniecznością było związanie z parafią macierzystą. Ksiądz rektor Borys Kroczek mieszkał w domu przeznaczonym dla emerytów przy ul. Szkolnej 2. Stołował się na probostwie za zgodą księdza dziekana Kazimierza Hurskiego. Ksiądz Kroczek utrzymywał, że wiara w parafii jest tradycyjna. Są w niej uczynnni Wodzisławianie, którzy wybudowali sobie domki jednorodzinne, mają trochę pola, „mini gospodarstwa”, nie ma osiedla. Są tu w większości rodziny wieku średniego. Trzeba ich zachęcać go gorliwego uczęszczania na katechizację dla dorosłych. Dzieci uczęszczają regularnie na katechizację. Większość osób uczęszcza regularnie na msze święte niedzielne i świąteczne, przystępuję do sakramentów świętych. Katechizację dzieci i młodzieży prowadzi się łącznie z parafią macierzystą. Msze święte w niedzielę i święta celebrowane są o godzinie 8:00 i 10:00 oraz w razie potrzeby o godzinie 11:00, zaś w tygodniu w poniedziałek, środę, piątek i sobotę o godzinie 17:00, we wtorek, czwartek o godzinie 7:00. Msze święte wieczorne były liczniej uczęszczane, ponieważ wierni łączyli je z nawiedzaniem grobów na cmentarzu.

1980r

21.IX.1980r wizytuje stację duszpasterską ksiądz biskup Czesław Domin. O godzinie 11:00 przybywa do stacji duszpasterskiej w obecności księdza dziekana K. Husarskiego. Księdza biskupa oczekiwał rektor stacji ksiądz B. Kroczek wraz z księdzem proboszczem Ewaldem Kasperczykiem Ksiądz biskup przybył do kościoła, gdzie przywitał go Janusz Szewczyk z V klasy i Grażyna Kocurek z klasy IV. Następnie w imieniu całej parafii przywitał księdza biskupa górnik Władysław Skowronek, a po nim przemówił ksiądz rektor Kroczek. Po mszy świętej ksiądz biskup i towarzyszący mu księża udali się na górb księdza proboszcza Kuczery, gdzie odmówili modlitwy. O godzinie 15:00 odbyło się wspólne zebranie DRP i Zespołu Charytatywnego w liczbie 15 osób. W imieniu zebranych księdza biskupa przywitała pani Kuczok. W trakcie spotkania poruszono ulic należących do parafii w Jedłowniku, których mieszkańcy uczęszczają do kościoła Krzyża Świętego ze względu na krótszą odległość. Ksiądz biskup stwierdził, by przy ustalaniu granic parafii wziąć pod uwagę następujące ulice: wolności do izby porodowej włącznie, Moniuszki, część Czyżowickiej, Rzeczną, Łąkową i Bieni. Ustalono, że do stacji duszpasterskiej Podwyższenia Krzyża Świętego należą nastąpuące ulice: Boczna, Bogumińska do numeru 42, Cicha, Czyżowicka do numeru 31, Makrsa, Koszykowa, Marchlewskiego do numeru 21, Partyzantów, Pszowska do numeru 81, Skrzyszowksa do numeru 66, Staszica, Wiklinowa, Wilcza. 22.XII.1980r wikariuszem ekonomem nowo erygowanej parafii biskup katowicki mianował księdza Jerzego Palarczyka. Ksiądz rektor Borys Kroczek został przeniesiony do Nowego Bytomia.

1981r

14.III. ksiądz biskup mianuje księdza Jerzego Palarczyka proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. 6.IV. otrzymano zezwolenie na budowę probostwa i salek katechetycznych. 12.VI. wszczęto działania o przekazanie działki budowlanej. 17.VII. Aktem notarialnym dokonano zmiany własności mieszkaniowej p. Węgrzyk na rzecz Rzymsko-Katolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. 14.VIII. przystąpiono do budowy probostwa. 20.IX.1981r ma miejsce odpust Podwyższenia Krzyża Świętego. Uroczystą sumę celebrował ksiądz Bronisław Kuczera z Bierunia Nowego. Słowo Boże skierował do zebranych dziekan dekanatu wodzisławskiego ksiądz Kazimierz Hurski. Katecheza dzieci i młodzieży odbywa się dotychczasw tymczasowej salce urządzonej na chórze w kościele. Dzieci i młodzież dostrzegając utrudnienia w katechizowaniu chętnie pomagają przy budowie probostwa i salek katechetycznych. Na apel o pomoc przy budowie odpowiadają liczną obecnością parafianie. Budował probostwa i salek katechetycznych trwała trzy miesiące. Całością prac kierował p. Świętek z ul. Czyżowickiej. Nadzorował bezinteresowenie inż. Dragon z ul. Partyzantów. 17.XI. zakończono budowę w stanie surowym.

1982r

17.IX. – koszt budowy wyniósł 3 200 000 /trzy miliony dwieście tysięcy/ złotych. 20.IX. – Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego. Parafia po raz pierwszy przyjmuje księży dekanatu wodzisławskiego w nowowybudowanym probostwie. Uroczystą sumę odpustową celebrował ksiądz Jan Tomiczek proboszcz w Orzechu. Kazanie wygłosił ksiądz Józef Przybyła. 22.IX. – Ksiąd biskup Herbert Bednorz poświęcił nowy dom parafialny.

1983r

24.VI. złożono w kościele dwa dzwony o łącznej wadze 331 kg. Wykonawcami już odlanych dzwonów byli Waleria i Janusz Felczyńscy z Przemyśla. Fundatorami dzwonów dla parafii Podwyższenia Krzyża Świętego byli: Bolesław Spandel (ojciec) i Zbigniew Spandel (syn) z ul. Czyżowickiej. Rodziny obu panów ufundowały dla naszego kościoła po jednym dzwonie. 19.IX. – odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił i Słowo Boże do wiernych skierował ksiądz Józef Skornia proboszcz z Marklowic. 20.IX. ksiądz biskup Herbert Bednorz poświęcił nowe dzwony oraz odprawił uroczystą mszę świętą za fundatorów, ofiarodawców oraz wszystkich, którzy przyczynili się do ich powstania. W pięknej i podniosłej uroczystości księża naszego dekanatu oraz liecznie zgromadzeni wierni. 17.XII. zakupiono nowe organy typu B-2 za cenę 85 000 złotych oraz zestaw nagłaśniający Eltron 60 za cenę 31 600 złotych. Kolekta jednej niedzieli pokryła koszt zakupu nowych organów, na których grała siostra Albertona ze Zgromadzenia Sióstr Karola Boromeusza z ul. Małej w Wodzisławiu, grając codziennie rano w parafii „na dole” na rynku wieczorem „na górze” u nas.

1984r

20.IV. położono asfalt na drodze prowadzącej do probostwa. 10.V. zakończono malowanie kościoła. 11.VIII. zabezpieczono dach kościoła i domu parafialnego przez położenie papy. 23.VIII. nastąpiła zmiana duszpasterska w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim. Proboszczem został ksiądz Achilles Niesorek. Objął on parafię w drodze tradycji przy udziale księdza dziekana, a protokół przesłano do kurii diecezdjalnej. Dotychczasowy proboszcz parafii został mianowany administratorem parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawała w Jaworzynce. Dotychczasowy proboszcz dokonał w parafii wiele wspaniałych rzeczy. Wystarczy podkreślić wybudowanie probostwa i salek katechetycznych, co w owych czasach nie było łatwe. Od września w parafii pomaga w pracy katechetycznej nowa katechetka pani Klara Wrona ucząca jednocześnie w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. W czasie odwiedzin duszpasterskich (kolędy) nowy proboszcz zapoznał się z wiernymi naszej wspólnoty parafialnej. Większość wiernych ciągle jeszcze nie potrafi się przyzwyczaić do naszego kościoła (zwanego nieraz „Akwarium’). Ma on trzy ściany ze zwykłego szkła okiennego. Wierni krępują się chwilę pozostać po mszy świętej na prywatnej modlitwie, bowiem ludzie przechodzący obok kościoła, komentuję nieraz taką molitwę jako „udawaną pobożność”. Brak ustronnego miejsca na prywatne rozmyślanie jest wielkim minusem tego kościoła ze względu na wspomniane wyżej szklane ściany.

1985r

W III. zainstalowno w kościele elektroniczne urzędzenie alarmowe, które zabezpieczatabernakulum przed włamaniem.Ponadto wykonano obudowę organów elektronowych, łatwych do wyniesienia z kościoła. W drugą niedzielę wielkanocną oddajemy uroczyście cześć Miłosierdziu Bożemu. W tym dniu poświęciliśmy obraz Jezusa Miłosiernego. Ikona Jezusa o łagodnym obliczu wskazującego na niewidoczne serce, z którego tryskają promienie łask, Jezusa błogosławiącego, wzywającego do zaufania zdobywa coraz więcej czcicieli. Obraz został wykonany przez naszą parafiankę panią Ludmiłę Szczęsny zamieszkałą przy ul. Czyżowickiej (koszt 30 000 złotych). Po długich perturbacjach dotarł do naszej parafii kielich mszalny ze Stanów Zjednoczonych. Jest to dar pani Walerii Kleszcz, która wyemigrowała z Wodzisławia do USA. Kielich ten został przysłany do parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim jako votum wdzięczności za otrzymane łaski w naszym kościele. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach konsekracja nowego biskupa ordynariusza księdza Damiana Zimonia. W sobotę 9.XI. rozpoczęła się w naszej parafii wizytacja kanoniczna spotkaniem księdza biskupa ordynariusza w kościele o godzinie 12:00 z matkami z małymi dziećmi. O godzinie 14:00 nastąpił objazd granic parafii w czasie którego zauważono konieczność zmian granic z parafią Jedłownik. Kolejnym puktem wizytacji było spotkanie na probostwie z nauczycielami. Ksiądz biskup ordynariusz zachęcił obecnych nauczycieli do ofiarnego kształtowania dzieci i młodzieży i na ten trud udzielił obecnym swego błogosławieństwa. O godzinie 16:00 odbyło się spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i zespołu charytatywnego na probostwie. Spotkanie rozpoczęło się dyskusją na temat wolnych chrześcijan. Jako pierwsza głos zabrała pani Joanna Dragon, której czworo dzieci przeszło do wolnych chrześcijan. Po liturgicznym przywitaniu witały księdza biskupa dzieci i przedstawiciel Rady Duszpasterskiej oraz proboszcz, który przedstawił rys historyczny tej młodej parafii i omówił problemy nurtujące wspólnotę parafialną. Następnie rozpoczęła się msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup ordynariusz. Koncelebrowali ksiądz dziekan Alfred Wloka i miejscowy proboszcz ksiądz Achilles Niesporek. W czasie mszy świętej 53 osoby przyjęły sakrament bierzmowania. Po mszy świętej spotkał się ksiądz biskup w kościele z całą młodzieżą naszej parafii. Młodzież opracowała nabożeństwo poświęcone Duchowi Świętemu i Jego roli w życiu człowieka. W ramach wizytacji kanonicznej w parafii naszej odbyło się nabożeństwo w sobotę 9.XI. za zmarłych spoczywających na cmentarzu wokół kościoła. W drugim dniu wizytacji ksiądz biskup wygłosił homilię w czasie mszy świętej o godzinie 8:00 dla starszej generacji parafii i chorych. Po śniadaniu miała miesjce uroczysta msza święta pontyfikalna. W homilii ksiądz biskup ordynariusz podkreślił znaczenie łaski wiary w życiu człowieka. Na zakończenie mszy świętej ksiądz biskup udzielił całej wspólnocie parafialnej swego błogosławieństwa.

1986r

W czasie wakacji przeprowadzono remont domu katechetycznego. Malowano wszytskie salki i korytarze. We wszystkich pomieszczeniach łącznie z korytarzami założono boazerię z płyt pilśniowych na wysokości 150 cm, aby uchroniś ściany od zniszczenia. Od niedzieli do piątku to jest od 20-24.X. odbywało się w naszym kościele studium przedmałżeńskie dla młodzieży klas trzecich szkół średnich i zawodowych. Po skończonym studium młodzież otrzymała dyplomy.

1987r

Z wielkimi kłopotami zaczęliśmy organizować materiały: jak cement, wapno aż z Opla, aby w czasie wakacji rozpocząć tynkowanie domu katechetycznego i probostwa. Oba budynki były w surowym stanie, budowane w pośpiechu stąd liczne prześwity między cegłami. Trudno było ogrzać dom katechetyczny. W ciągu trzech tygodni otynkowaliśmy probostwo i dm katechetyczny. Było czterech tynkarzy płatnych, zaś roboty pomocnicze jak: przygotowanie zabrawy, budowa rusztowania wykonano w czynie społecznym. Kosztorys wykonanej pracy wyniósł około 1 000 000 złotych. W kościele zainstalowano nowe ogrzewanie. Zainstalowano 10 ogrzeaczy wewnętrzynych typu „Silesia” z termoregulatorem. Ogrzewacz wnętrzowy, olejowy pozwala na utrzymanie stałej temperatury w kościele. Inny rodzaj ogrzewania jest niemożliwy, gdyż wokół kościoła są groby z cennymi pomnikami, co uniemożliwia dowóz opału do kościoła. Wykonano z kamienia i ozdobiona trzema płaskorzeźbami chrzcielnicę. Wieko przykrywające misę kryształową z wodą chrzcielną wykonał metaloplastyk z miedzi. W XII. tego roku zaprojektował i wykonał dla naszego kościoła ową chrzcielnicę pan Henryk Piechaczek z Wodzisławia.

1988r

„Z radością informujemy wszystkich diecezjan, kapłanów, siostry zakonne i świecki katolików, że Ojciec Święty Jan Paweł II zamianował nowego biskupa pomocniczego dla naszej diecezji. Jest nim ksiądz doktor Gerard Bernacki profesor Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.” Tak zaczyna się komunikat księdza biskupa ordynariusza o mianowaniu nowego biskupa w diecezji katowickiej. Biskup przyjął święcenia biskupie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicahc w sobotę 16.IV.1988r. Parafia nasza wzięła udział w I Kongresie Eucharystycznym Kościoła Katowickiego, który trwał od 14.V. do 5.VI.1988r. Kongres Eucharystyczny mocno ożywił życie eucharystyczne w wielu parafiach. Na czas kongresu nasza parafia zafundowała sobie nowy baldachim. Został wykonany przez siostry Boromeuszki z Piekar Śląskich. Podczas wakacji wierni naszej parafii upodobali sobie pilgrzymki atobusem do Saktuariów Maryjnych pod przewodnictwem kleryka Piotra Brachmańskiego. W miesiącu VII. rozpoczeliśmy malowanie kościoła. Praca trwała 5 tygodni. Większość prac malarskich wykonali parafianie w czynie społecznym na rzecz swojego kościoła.

1989r

– to wielkie kłopoty z pochówkiem zmarłych. Mówi o tym notatka z prasy. „Kierując się zapotrzebowaniem społecznym wybudowano w Wodzisławiu (przy ul. Bogumińskiej) „okazały” cmentarz komunalny”. Odpowiadając na podstawowe pytanie – co stoi na przeszkodzie? odpowiadam – wierni wszystkich parafii wodzisławskich nie chcieli być grzebani na cmentarzu komunalnym, niepoświęconym. Władze zaś miejskie nie wyraziły zgody na uroczyste poświęcenie cmentarza, a zwłaszcza na umieszczenie krzyża w kaplicy cmentarnej. Ostatecznie cmentarz poświęcono bardzo uroczyście 2.XI.1989r z księdzem dziekanem na czele. Były to jednak już czasy zwycięstwa „Solidarności” i odnowy demokratycznej. 12.IV. zmarł biskup Herbert Bednorz, emerytowany ordynariusz diecezji katowickiej jako czwarty z kolei rządca kościoła katowickiego. Cieszył się wielkim autorytetem oraz przywiązaniem do ludu górnośląskiego. Świadczy o tym notatka z prasy świeckiej, Dziennika Zachodniego, z dnia 13.IV.: „Biskup Herbert Bednorz był rodowitym ślązakiem … najlepiej się czuł wśród ludzi pracy … 12.IV. rano dzwony katedry katowickiej dzwoniły dłużej, jakby posepniej … Później dotarła wieść o zgonie biskupa robotników. I chodziaż to musiało nastąpić – przecież żal …”. W dniach 26-28.VI. miała miejsce pielgrzymka do Woli Gułowskiej, Leśnej Podlaskiej i Kodnia. Wzięło w niej udział 47 osób z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Wodzisławia. Wyjazd nastąpił w poniedziałek o godzienie 4:30 z parkingu obok cmentarza przy ul. Pszowskiej. Pielgrzymkę przygotował i prowadził diakon Piotr Brachmański przy pomocy kleryka Janusza Szewczyka (po I roku) i neokleryka Tomasza Trunka.

1990r

W V. nasza parafia przeżywała wielką radość. Dwóch diakonów naszej parafii otrzymało święcenia kapłańskie i odprawiło swoje prymicje we własnym, macierzystym kościele. Swą pierwszą mszę świętą odprawił w naszym kościele w sobotę 19.V. ksiądz Piotr Brachmański który otrzymał święcenia kapłańskie 12.V. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W sobotę 26.V. odbyła się druga uroczystość prymicji kapłańskich. Swą pierwszą mszę świętą w naszym kościele odprawił parafianin ojciec Damian Cichy ze Zgromadzenia Ojców Werbistów, który otrzymał święcenia kpłańskie 12.V. w Domu Generalnym Zgromadzenia w Pieniężnie. W dniach 15 i 16.X. miała miejsce wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytację przeprowadził ksiądz biskup Gerard Bernacki. O godzinie 17:30 odbyło się liturgiczne przywitanie księdza biskupa, który udzielił sakramentu bierzmowania 47 osobom. Ksiądz biskup w homilii podkreślił, że jest to dla parafii szczególne zesłanie Ducha Świętego, niejako Zieloen Świątki, które powinna przyżywać cała wspólnota parafialna. Podczas spotkania z nauczycielami poruszono problem wprowadzania katechezy do szkół, akcentując nie zawsze poprawną postawę w jej odbiorze przez nauczycieli związanych szczególnie z poprzednim systemem. Ksiądz biskup podkreślił, że szkoła, rodzina i kościół mają jedną płaszczyznę wychowawczą. Ówcześni nauczyciele pochodzący z naszej parafii: Marcol Lidia, Adamyczyk Aurelia, Dragon Maria, tkocz Bernardyna, Warzycha Katarzyna, Serzysko Jadwiga, Sobik Henryk, Głód Barbara, frąc Maria, Spendel Teresa, Malęńska Donata, Kacki Elżbieta, Cichy Elżbieta.

1991r

Na cmentarzu parafialnym (cmentarz jest własnością parafii macierzystej Wniebowstąpienia NMP w Wodzisławiu) stoi krzyż kamienny oraz figura świętego Jana Nepomucena. Obie rzeźby od lat nie konserwowane były zaniebane. Nasza parafia choć nie jest właścicielem cmentarza postanowiła odnowić wspaniałe dzieła sztuki religijnej. Pracy tej podjęła się firma malarska pana Józefa Frąca. Uzupełniono ubytki, zakonserwowano i pomalowano. Tak odnowione rzeźby cieszą oko ludzkie i są miesjcem, gdzie bardzo wielu wiernych naszego miasta zatrzymuje się, by odmówić modlitwę za swoich zmarłych (wartość prac wyniosła 1 200 000 złotych). Historię figury świętego Jana Nepomucena zamieścił Dziennik Zachodni. W tym roku miał miejsce remont domu katechetycznego. remont całego domu (malowanie oraz konserwacja dachu) kosztowała 3 500 000 złotych. Chodziaż nauka religii odbywa się w szkole, to jednak w domu katechetycznym odbywa się wiele zajęć. Są tam spotkania: Dzieci Maryi, ministrantów, kursy dla lektorów. Mają tam miejsce spotkania z rodzicami, nauki przedślubne, kursy przedmałżeńskie oraz spotkania z radą duszpasterską. Na Jasnej Górze w dniach od 14-15.VIII.1991r odbył się VI Światowy Dzień Młodzieży. Ojciec Święty Jan Paweł II wybrał hasło VI Światowego Dnia Młodzieży – słowa świętego Pawła Apostoła – „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”. W sierpniu szła pieszo nku Jasnej Górze rzesza młodych Polaków i pielgrzymów z całego świata w tym także młodzież z naszej parafii w licznie 38 osób oficjalnie zgłoszonych.

1992r

W naszych czasach mają miejsce niszczenia i profanowanie nagrobków i krzyży nagrobnych. Profanacji nie uniknął i nasz cmentarz. Opis oraz zdjęcia poniszczonych nagrobków zamieszczone zostały w gazecie lokalnej „Nowiny”: „W nocy z 13/14. II. chuligani zniszczyli i sprofanowali łącznie na 2 cmentarzach 68 nagrobków i krzyży nagrobnych”. Ojciec Święty Jan Paweł II II Bulą :Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25.III.1992r dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. utworzył nowe diecezje i metropolie, okręslił granice wszystkich diecezji. W wyniku decyzji Ojca Świętego zostaje ustanowiona Katowicka Prowincja Kościelna i zamianowany arcybiskup metropolita katowicki. Do metropolii należża diecezja opolska i nowo erygowana diecezja gliwicka. Archidiecezja Katowicka w nowych granicach pomniejszona została o terytorium północne i południowe, z 43 dekanatów pozostało 30. Dekanat wodzisławski z miastem Wodzisław na terenie którego znajduje się nasza parafia pod wezwaniem Podwyższenia krzyża Świętego pozostały w granicha archidiecezji katowickiej. Diecezja posiada 30 dekanatów oraz 300 parafii.

1993r

Od 1.I. Polska ma na swojej południowej granicy dwóch sąsiadów. Federacyjne Państwo Czecho-Słowację zastąpiły dwie, suwerenne republika Czeska i Słowacka. Rozpad nastąpił po 74 latach wspólnego istnienia. W ostatnią niedzielę V odbyła się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Ślaskich do Matki Sprawiedliwości i Miłosći Społecznej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał franciszek Macharski, a wśród celebransów zanlazł się biskup obrządku greckokatolickiego Slavomir Miklos z Zabgrzebia. 4.IX. ponad 500 śląskich kapłanów uczestniczyło na początek roku duszpasterskiego w pielgrzymce do kościołą pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na osiedlu tysiąclecia w Katowicach. Dla kleryków Wyższego Sląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach czas wakacji to czas wypoczynku, pracy duszpasterskiej z młodzieżą, pomocy na parafii. jest to też czas modlitwy. Podejmując tę myśl alumni 5-tego rocznika spotkali się 11.IX. na wspólnym dniu skupienia. Tym razem za miejsce spotkania obrali sobie Wodzisław Śląski i nasz, przepiękny kościółek. O gdzinie 16:00 w intencji rocznika została odprawiona msza święta, którą celebrowali dwaj kapłani: ksiądz rektor WŚSD Jacek Wojciech i opiekun rocznika ksiądz ekonom Józef Panek. W homilli ksiądz rektor nawiązał do szczególnej konstrukcji naszego kościoła, który żartobliwie określa się mianem „akwarium”. Wszystkie stworzenia zyjące w wodzie potrzebują tlenu. Dla nas tlenem jest Chrystus. Po uroczystej Eucharystii goście udali się na ul. Rzeczną, gdzie rodzina Trunk przygotowała posiłek. W uroczustość Chrystusa Króla 21.XI. spotkali się w katowickiej katedrze uczestnicy II Polskiego Synodu Plenarnego, a wśród nich również delegacja naszego zespołu ssynodalnego w składzie: Frąc Józef, Frąc Maria, Witosz Krzystof i Bugiel Stanisław.

1994r

W miesiącu V miał miejsce remont i malowanie naszego kościoła. uzupełniono odpadające tynki, usunięto miejsca zagrzybione oraz wymieniono część rzewodów elektrycznych. Kościół malowano nie tylko wewnątrz ale także zewnętrzną elewację łącznie z wieżą kościelną. Prace malarskie wykonała firma z terenu naszej parafii pan Józefa Frąc. Korzystając z postawionego rusztowania wyremontowano również dach kościelny. Wartość wykonanych prac wyniosła 70 000 000 złotych.

1995r

Tegoż roku nasza parafia doczekała się kolejnych prymicji. Po księdzu Piotrze Brachmańskiem i ojcu Damianie Cichym mamy kolejnego kapłana synem tej ziemii. 13.V.1995r w katowickiejarchikatedrze Chrystusa Jezusa Króla Wszechświata swoje święcenia przyjął Tomasz Truk z ul. Rzecznej.

1996r

Dnia 24.VIII.1996r nastąpiła zmiana duszpasterza w naszej parafii. Odszedł na emeryturę ksiądz proboszcz Achilles Niesporek. Nowym administratorem parafii został ksiądz Henryk Latosi, który przeszedł z parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

1997r

W niedzielę 25.V. odbyły się kolejne prymicje naszego parafianina ojca Piotra Krakowczyka ze Zgromadzenia Klaretynów. W dniach od 31.V. do 10.VI.1997r po rz kolejny witaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II papieża wywodzącego się z Polski na jego ojczystej ziemi. Na spotkanie z Ojcem Świętym w Krakowie za naszej parafii zorganizowano wyjazd autokarem dla 40 osób. W VII południową Polskę dotknęła największa od pięciu wieków powódź. Tragedia przyszła nagle. Ludzie do ostatniej chwili nie wierzyli, że osiągnie ona tak wielkie rozmiary. W naszym rejonie największe zniszczenia wystąpiły w dolinie Olzy i Odry. Zalania powodzią nie uniknęła również niżej położona część naszej parafii. Pod wodą znalazły się tereny między ulicami Bogumińską i Czyżowicką (9.VII.1997r). W dniach 22-23.VII.1997r w naszej parafii miała miejsce peregrynaccja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Peregrynację poprzedziły 4-dniowe rekolekcje parafialne, które prowadził o. Stefan Hryneszyn Sercanin z Zakopanego. Myślą przewodnią peregrynacji było hasło „Zróbcie wszystko cokolwiek wam Syn powie”. Mszy świętej powitalnej przewodniczył ksiądz biskup Gerard Bernacki. W czasie mszy świętej dla chorych, starszych i cierpiących sakrament chorych przyjęło 55 parafian.

1998r

W 1998 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Wodzisławiu przy ul. Kopernika. W adwencie przybyły do naszej parafii siostry Małgorzata i Dorota ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla, pracujące na Białorusi w parafii Subotniki. Siostry przedstawiły ciężką sytuację zwłaszcza dzieci na Białorusi. Dzieci naszej parafii w ramach akcji „Dar Serca” zebrały i przekazały na ręce sióstr dary w postaci przyborów szkolnych i słodyczy.

1999r

Pod koniec I na ręce księdza roboszcza wpłynął pełen ciepła i wdzięczności list od sióstr i około 250 dzieci z Białorusi. Siostry przedstawiły jak wielką radość przeżyły dzieci z parafii Subotniki z otrzymanych upominków. W ramach ostatniej, najdłuższej swojej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty w dniach 15 i 17.VI.1999r odwiedził Gliwice. Również w naszej parafii zainteresowanie Ojcem Świętym w tych dniach było ogromne. W dniu 7.IX.1999r w naszej parafii ukonstytuował się Legion Maryi. Na początku było 8 członkiń. Prezydentem została pani Wanda Kalinowska.

2000r

W dniu 2.V.2000r rozpoczęto budowę pomieszczeń gospodarczych do rozbudowy naszego kościoła. Założenia rozbudowy: „W kościele zostanie wymienione przeszklenie, aby polepszyć jego izolacyjną cieplność; w przyszłym roku powinniśmy już zacząć prace w środku świątyni. Najpierw usuwanie starych szyb i zakładanie nowych, a ponieważ w kościele codziennie musi być odprawiana msza święta, trzeba to będzie zrobić poszczególnymi etapami i jak najszynciej … W założeniach rozbudowy kościoła jest też plan stworzenia zaplecza socjalnego z sanitariatami.” – wzmianka w „Nowinach Wodzisławskich z dnia 2.VIII.2000r. W dniu Wszystkich Świętych oddano do użytku część gospodarczą czyli zaplecze socjalne z sanitariatami. Wiele prac wykonali bezpłatnie nasi parafianie: układanie kafelków p. Ryszard Bura i p. Stanisław Pryt, malowanie p. Józef Frąc, dostawa kafelków i kleju p. Sikorski, montaż (układania) scodów firma Lanoster p. Lach. Jeszcze we IX rozpoczęto budowę zakrystii i kaplicy sakramentu pojednania.

2001r

W Wielkim Tygodniu oddano do użytku kaplicę pojednania, a 7.V.2001r zakrystię wraz z nowym umeblowaniem. W bieżącym roku nastąpiła zmiana wykonawcy robót budowlanych. Jest nim obecnie p. Ryszard Bura parafianin. Dnia 18.V.2001r dokonano przeniesienia ołtarza na nowe miejsce. Również tabernakulum usytuowana na nowym miejscu. Centralne ogrzewanie podłogowe zostało uruchomione w adwencjie, a wymalowanie kościoła nastąpiło również przed Bożym Narodzeniem. Na terenie naszej parafii znajduje się duży Zespół Szkół Technicznych, który 19.X.2001r obchodził swoje 40-lecie. „Budowlanka świętuje” – „Nowiny Wodzisławskie 24.X.2001r – „Uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwanie Świętego herberta rozpoczeły się główne uroczystości …”.

2002r

W dnia 14 i 15.IX. odbyła się w parafii wizytacja kanoniczna księdza biskupa Stefana Cichego. Ksiądz biskup udzielił sakramnetu bierzmowania 35 bierzmowańcom. W tym dniu również obchodziliśmy odpust parafialny i 25-lecie poświęcenia kościoła. Mszę święta z tej okazji odprawił i homilię wygłosił ksiądz biskup.

2003r

Obejście naszego kościoła włącznie ze schodami od ul. Pszowskiej i Cichej zostało wyłożone kamieniem granitowym. Zostały również zamontowane zabezpieczenia z nierdzewnych rurek. W dniu 31.X.2003r wieczorem w czasie mszy świętej miało miejsce włamanie do budynku probostwa. Włamanie nastąpiło od strony salek katechetycznych. Uszkodzeniu uległo troje drzwi, które musiały być wymienione na nowe. Włamanie wymusiło dalszą modernizację probostwa jak instalację alarmową i wymianę okien.

2004r

Nareszcie 3.II.2004r po 27 latach istnienia parafii nastapił notarialny akt darowizny nieruchomości działki o obszarze 2 060 m2 od parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim na rzecz naszej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Działka dotyczy wydzielenia z cmentarza gruntu pod wybudowny kościół wraz z obejściem, schodami od ulic Pszowskiej i Cichej oraz terenem przyległym do ul. Cichej. W dnia 2-10.X.2004 nasza parafia przeżywała wielkie wydarzenie: pierwszą w swej historii Misję Świętą. Przed jej rozpoczęciem każda rodzina naszej parafii otrzymała specjalne zaproszenie na czas Misji. „Działo się to w dniach 2-10.X.2004r papieżem był Polak Jan Paweł II, arcybiskupem metropolii katowickiej był ksiądz Damian Zimoń, proboszczem ksiądz Henryk Latosi … Misję Świętą prowadzili M.N.O. Janusz Snarski, o. Henryk Toys, o. Antoni Sowa z Katowic-Koszutki …” – Dokumnet dotyczący przeprowadzenia pierwszej Misji Świętej w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim.

2005r

Odszedł do domu Ojca… Jan Paweł II nie żyje – poinformował Watykan. 264-ty następca świętego Piotra zmarł 2.IV. w wieku 84 lat w Rzymie. Zgon nastapił o 23:37. Po śmierci Jana Pawła II nowym paieżem zostaje kardynał Joseph Ratzinger wybrany w dniu 19.IV.2005r, który przyjął imię Benedykt XVI. Wdzięczny Bogu i ludziom proboszcz naszej parafii ksiądz Henryk Latosi w dniu 18.V. o godzinie 15:30 w naszym kościele parafialnym odprawił mszę świętą jubileuszową z okazji 25 lat kapłaństwa. W dniach od 17 do 21.IX. w naszej wspólnocie parafialnej miało miejsce odnowienie zeszłorocznych Misji Świętych, które prowadzili Mijsonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Katowic-Koszutki. W roku 2005 została odnowiona cała elewacja kościoła. Odmalowano pylony, a ściany zostały obłożone kamieniem brenneńskim. Na przełomie 2005 i 2006 roku w naszym kościele zostały zamontowane witraże.

2006r

Wyremontowano dach probostwa i salek katechetycznych, kładąc nową papę termozgrzewalną, opierzenie dachu, odnowiono wszystkie kominy, wszystkie rynny w tym również spustowe. Nad garażem wymieniono cały dach oraz zamontowano nowe drzwi garażowe. W kościele została zamontowana nowoczesna klimatyzacja i automatyczna wentylacja. Zamontowano również hydrant.

2007r

Rozpoczeto malowanie tynków zewnętrznych probostwa i salek katechetycznych. Docieplono styropianem jedną ścianę probostwa. Zamontowany nowy oka nad wejściem do salek. W drugiej połowie roku w prezbiterium kościoła została położona posadzka marmurowa w kolorze białym przez firmę p. grzonki według projektu profesora Króla z Katowic.

2008r

Była wizytacja kanoniczna oraz posiedzenie rady parafialnej z udziałem księdza biskupa Damiana Zimonia. W kościele zamontowano nowe oświetlenie i zakupiono nową ambonkę (szkoło zielone + metal).

2009r

W X w Bibliotece Miejskiej odbyła się wystaw fotograficzna naszego księdza proboszcza Henryka latosiego pod tytułem „widziane z bliska”. Dnia 12.VIII.2009 odbyła się pielgrzymka parafialna do Krakowa-Łagiewnik, Czernej i Wadowic.

2010r

Ukończono instalację nowego ołtarza. Nowe prezbiterium tworzy kompozycję złożoną z marmuru i szkła zielonego. W tym roku również odbyła sę pielgrzymka parafialna do Watykanu i przywiezienie relikwii świętego Ojca Pio. Relikwie zamontowano w nowym ołtarzu. Staraniem 5-letnim ksiedza proboszcza odrestaurowano krzyż przydrożny przy ul. Pszowskiej. Notatka z Dodatku Wodzisławskiego nr 42 Dziennika Zachodniego z dnia 22.X.2010r: „Krzyż na Pszowskiej znów chroni mieszkańców …”.

2011r

W roku 2011 odbyło się generalne malowanie wnętrza kościoła. Wykonano przy tym szereg poprawek niedociągnięć z poprzedniego okresu. Malowała firma naszego parafianina pana Bury. W dniu 15.IV.2011r dokonano instalacji nowego tabernakulum. Dotychczasowe umieszczono wbocznym ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym też roku wymieniono stare oświetlenie wnętrza kościoła na nowe. Od tego czasu mamy w kościele tylko ekologiczne oświetlenie nowej generacji. Nie ma żadnej żarówki starego typu.

2012r

W tym roku dokonano spłaty reszty długu za nowe oświetlenie, remonty i malowanie wnętrza kościoła.

2013r

W marcu tego roku dokonano rekonstrukcji popękanej po zimie kostki grnitowej między budynkiem gospodarczym a ścianą kościoła około 60 m2. Dnia 11.II.2013r w święto Matki Boskiej z Lourdes papież Benedykt XVI ogłosił swą rezygnację z dniem 28.II.2013r. Dnia 13.III.2013r kardynał Jean-Louis Tauran ogłosił światu „Habemus Papam”. Nowym, wybranym przez kardynałów papieżem został Jezuita kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek. Dnia 6.IV.2013r odbyła się w naszym kościele o godzinie 10:00 uroczysta msza święta konwentualna. Spotkali się wszyscy kapłani nazego dekanatu przy ołtarzu, aby podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa i modlić się o potrzebne łaski w dalszym dawaniu świadectwa Ewangelii. Uroczystość została poprzedzona modlitwą różańcową. W mszy świętej uczestniczyli przedstawiciele Żywego Różaańca i parafii. We wtorek 29.X.2013r pracownia ślusarstwa artystycznego zamontowała złocone ozdoby na naszym tabernakulum. Litery Alfa i Omega wykonane z blachy mosiężnej zostały specjalną metodą okute ręcznie by padające światło wywoływało refleksy. Blacha został pokryta 5 mikronami czystego złota. Koszt wyniósł 7 770 złotych. Parafia przekazała również do renowacji 5 kielichów z patenami, które nie nadawały się do sprawowania liturgii z powodu uszkodzeń i korozji. Średni koszt renowacji i złocenia jednego kielicha wyniósł od 700 do 900 złotych. W niedługim czasie pojawiły się również w prezbiterium nowe stojaki pod kwiaty wkomponowane w cały wystrój.

2014r

Pod koniec II zostały wykonane prace związane z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej naszego budynku gospodarczego i kościoła. Prace zostały zakończone w maju 2014r. Rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 12-16.IV. Prowadził je o. Andrzej Kordek OMI. 26.IV. w sobotę odbyło się modlitewne czuwanie w Wigilię Uroczystości Bożego Miłosierdzia a zarazem w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. w sobotę 7.VI. został zorganizowany Dzień Skupienia dla zespołów synodalnych. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaproszono między innymi członków parafialnych zespołów synodalnych. Spotkanie odbyło się w 4 bazylikach archidiecezji: Mikołowie, Piekarach Śląskich, Pszowie i Rybniku oraz w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach. II synod archidiecezji katowickiej rozpoczał się 25.XI.2012r. Celem synodu jest wspólne zastanowienie się nad sytuacją naszego lokalnego kościoła. Właściwe obrady synodu mają miejsce w czasie zgromadzeń członków synodu – sesji plenarnej. Członkami synodu są osoby, które zostały przez biskupa wezwane do uczestnictwa w sesjach plenarnych. We IX nastąpiła zmiana kościelnego. Dotychczasowy kościelny pan Jerzy Grzegoszczyk po wieloletniej posłudze – prawie 40 lat – zrezygnował z tej funkcji. Nowym kościelnym został Krzysztof Zemło. W XII Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Marka Szkudło i księdza Adama Wodarczyka biskupami pomocniczymi archidiecezji katowickiej. Święcenia księży biskupów odbyły się 6.I.2015r w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godzinie 12:00. Pod koniec roku w kościele został zamontowany diodowy wyświetlacz tekstów pieśni, co ułatwiło wiernym czynny udział w liturgii poprzez śpiew. Wyświetlacz w formie białej tablicy sterowany jest z tabletu, który znajduje się przy organach. Urządzenie zostało zakupione od firmy Rduch z Czernicy.

2015r

Rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 28.III.-1.IV. Prowadził je o. Daniel Biedziak OMI. W sobotę 9.V. o godzinie 12:00 miała miejsce uroczysta msza święta na której pochodzący z naszej parafii Werbista o. Damian Cichy pragnął podzienkować Bogu za 25 lat kapłaństwa. W VIII.2015r zostały zakupione organy cyfrowe holenderskie firmy Johannus model Opus 20. Instrument został wyprodukowany w 2003r. Posiada 34 głosy, 2 manuały + pedał. Instrument posiada wiele dodatkowych funkcji takich jak: transpozycja czy zmiana intonacji z romantycznej na barokową. Koszt zakupu organ razem z 2 kanałami nagłaśniającymi-wzmacniaczami wyniósł około 17 000 złotych. Instrument z Holandii sporowadziła firma Jacka Niesłonego „Organy kościelne fair” z Sierakowa koło Lublińca. Organy zostały poświęcone podczas uroczystnyc nieszporów w dniu 13.IX.

2016r

W dniach 29-31.I.2016r miała miejsce w naszej parafii wizytacja biskupa pomocniczego Adama Wodarczyka. Ksiądz biskup udał się do rodziny wielodzietnej. Kolęda w zakładach pracy miała miejsce w firmie Kufieta. Podczas wizytacji ksiądz biskup Adam poświęcił nowy konfesjonał, który został całkowicie ufundowany przez parafialne Róże Różańcowe. W czasie wizytacji miało miejsce bierzmowanie młodzieży z naszej parafii. 26-31.VII.2016r odbyły się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. W tym czasie gościliśmy w naszej parafii pielgrzymów z Chin, którzy przybyli na ŚDM razem z ojcem klaretynem Piotrem Krakowczykiem. W dniu 24.IX.2016r miała miejsce peregrynacja Krzyża Papieskiego. O godzinie 11:00 odbyło się przywitanie i przekazanie krzyża przez Koło Bielskie na ul. Rzecznej i przeniesienie w procesji do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego.

2017r

25.I. w Żywocicach (diecezja opolska) zmarł ksiądz Achilles Niesporek proboszcz naszej parafii w latach 1984-1996. W dniach 20-28.V.2017r, gdy najwyższym pasterzem Kościoła Katolickiego jest papież Franciszek w piątym roku jego pontyfikatu, prymasem Polski jest arcybiskup Wojciech polak, a na stolicy archidiecezji katowickiej zasiada arcybiskup Wiktor Skworc, a posługę proboszcza w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim pełni ksiądz Henryk Latosi odbyła się parafialna Misja Święta, którą prowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Katowic: ojcowie Andrzej Noga OMI i Sylwester Maćkiewicz OMI.

2018r

W styczniu 2018r po długiej i ciężkiej chorobie zmarła mama księdza proboszcza Regina Latosi. Przez ostatnie 2 lata choroby nie opuszczała już swojego pokoju. Pani Regina przez 15 lat służyła księdzu Henrykowi i parafii jako gospodyni proboszcza. W III.2018r odbyła się odnowa Misji Świętych. 11.III.2018r w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach arcybiskup Wiktor Skworcustanowił nowych szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich znaleźli się 2 nasi parafianie Tomasz Grzesiek i Krzysztof Zemło. Obecnie w parafii mamy 5 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej: Józef Frąc (jeden z pierwszych a archidiecezji), Marian Piszczelok, Andrzej Jończyk, Krzysztof Zemło i Tomasz Grzesiek.

2019r

Od 2013r w naszej parafii organizowane są Jasełka. Cieszą się one ogromnym zaangażowaniem dzieci w różnym wieku pod czujnym okiem pani katechetki. Wystawiane co roku w naszym kościele w święta gromadzą wielu uczestników i ludzi dobrej woli na wspólnym kolędowaniu.

2020r

W 2020r w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie arcybisku Wiktor Skworc udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Arcybiskup zarządził celebrowanie wszystkich mszy świętych – również Triduum Paschalnego – bez udziału wiernych. W parafiach nie było możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Wierni korzystali z komunii duchowej po wzbudzeniu żalu doskonałego.W Wielki Tygodniu została przeniesiona msza krzyża świętego. Nie urządzono bożego grobu i adoracji krzyża. Odwołano obrzęd błogosławienia pokarmów wielkanocnych w kościele oraz procesję rezurekcyjną. Zgodnie z zarządzeniem arcybiskupa Wiktora Skworca przeniesione zostały na inny termin uroczystości pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania. Obrzędy pogrzebu ograniczono do stacji przy grobie z udziałem nabliższej rodziny. W dniu 31.V.2020r został zniesiony limit wiernych w kościoła. Obowiązywało noszenie maseczek ochronnych oraz zachowanie bezpiecznego dystansu – odległości miedzy ludźmi. Arcybiskup Wiktor Skworc zachęcił do pełnego korzystania z uczestnictwa we mszy świętj z przyjęciem Komunii Świętej i korzystania z sakramentu pokuty. Przywrócone zostały odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Mszą świętą dziekczynną Panu Bogu za 24 lata posługi we wspólnocie parafialnej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim podziękowano proboszczowi Henrykowi Latosiem za obecność i żywy przykład wiary. Od początku istanienia naszej parafii kolejnymi proboszczami byli:ksiądz rektor Borys Kroczek (od 14.IX.1977r do 13.III.1981r), ksiądz Jerzy Palarczyk (od 14.III.1981r do 22.VIII.1984r), ksiądz Achilles Niesporek (od 23.VIII.1984r do 23.VIII.1996r), ksiądz Henryk Latosi (od 24.VIII.1996r do 22.VIII.2020r). 23.VIII.2020 roku nowym administratorem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wodzisławiu Śląskim został ksiądz Andrzej Cioska w 25-tym roku kapłaństwa. 1.IX. to dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Tym razem z powodu obostrzeń nie było mszy świętej dla dzieci. 6.IX. w niedzielę cała parafia dziękowała za urodzaje na mszy świetej dożynkowej. IX. to czas odpustu dla naszej parafii z racji przypadającego święta Podwyższenia Krzyżą Świętego obchodzonego w niedzielę po 13.IX. Tym razem w poniedziałek 14.IX. odprawiliśmy uroczyste nieszpory zakończone spotkaniem rady parafialnej na salkach. Jak co roku przed ważnymi wydarzeniami grupa parafian przygotowała nasz kościół i umyła okna na uroczystość odpustową Anno Domini 2020. Pokłosiem obostrzeń związanych z pandemią młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania 11.IX. wraz z parafią na rynku. 20.IX. przyżywaliśmy odpust wraz z kaznodzieją księdzem Andrzejem Biskupem. Prezentem odpustowym był nowy baner nad wejściem na teren parafii z informacją o zbliżającym się jubileuszu 40-lecia. 1.X. rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe z uczestnictwem dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej przekładanej z racji pandemii. Grupa 7 osób przystąpiła do pierwszej Komunii 4.X.2020r. 1.XI. nie było tradycyjnych procesji po południu na naszych cmentarzach, które zostały zamknięte do poniedziałku włącznie. Papież Franciszek wydłużył czas zyskania odpustu na cały miesiąc. W związku z ograniczoną ilością osób w kościele dokonaliśmy pewnych zmian, usuwając sporą ilość krzeseł, pozostawiając tylko 40, do których sprowadziliśmy klęczniki z naszego seminarium w Katowicach. 40 klęczników na 40 lat parafii to inicjatywa seminarium. Także tabernakulum z pierwotnego kościoła powróciło na swoje pierwotne miejsce. Przygotowując jubileusz 40-lecia parafii został powołany komitet obejmujący patronat nad całorocznym wydarzeniem. Jedną z inicjatyw były obchodzone rocznice najważniejszych sakramentów przyjętych w tym miejscu. W związku z trwającą epidemią ograniczono wiele wydarzeń religijnych odbywajacych się co roku. Zrezygnowano z odwiedzin duszpasterskich na rzecz mszy świętych w intencjach mieszkańców poszczególnych ulic i dzielnic. 20.XII. zainaugurowaliśmy obchody 40-tej rocznicy istnienia naszej wspólnoty parafialnej. Z tej okazji przez cały rok odbywały się nabożeństwa, jubileusze związane z życiem parafian począwszy od 1.I. Został też wydany kalendarz zawierający zdjęcia naszego kościoła.

2021r

W nowym roku kalendarzowym w ramach przeżywania Wielkiego Postu zorganizowaliśmy rekolekcje dla rodzin, związków niesakramentalnych, wdów oraz wdowców i osób samotnych, które przeprowadził ojciec z zakonu Cystersów. wśrodę popielcową rozpoczęliśmy także transmitowanie wydarzeń z kościoła. Ze względów bezpieczeństwa zreorganizowaliśmy nasze dzwony przeprogramowane na nowe urządzenia. Do stacji drogi krzyżowej dopisaliśmy numery w celu poprawnego przeżywania nabożeńśtwa. 3.II. 2021r w środę dotarłą do nas smutna wiadomość o śmierci naszego pierwszego proboszcza księdza kanonika Jerzego Palarczyka. W ramach Wielkiego Postu przeżywaliśmy i drugie rekolekcje dla osób uzależnionych. Przed świętami odnowiliśmy jeszcze ławki na zewnątrz kościoła. W Wielki Czwartek została odprawiona msza święta z udziałem dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. Obowiązująca dyspensa od uczestnictwa w mszy świętej jak i błogosławieństwo pokarmów w domach było niecodziennym wydarzeniem. Brakło procesji rezurekcyjnej. Skromne uroczystości były trasmitowane przez internet. W święta za pozwoleniem księdza arcybiskupa została odprawiona dodatkowa msza święta. Trwając w radości wielkanocnej rozpoczeliśmy świętowanie jubileuszy małżeńskich i rocznic. Z racji niedzieli miłosierdzia nasz obraz Jezu ufam tobie doczekął się honorowego miejsca. W V tradycyjnie rozpoczęliśmy nabożenstwa majowe z udziałem dzieci po pierwszej Komunii Świętej, która odbyła się 9.V.2021r. 13.V. po raz pierwszy w naszej parafii odprawiliśmy nabożeńśtwo fatimskie. 22.V. mogliśmy uczestniczyć, zachowując wszelkie obostrzenia, w przyjęciu sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii w naszym kościele. Mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników procesji pozwolono by tegoroczne obchody Bożego Ciała miały charakter skromny. Z tej okzaji przywróciliśmy odrestaurowaną naszą pierwszą monstrancję. Nasza parafia wsparła budowę nowych kościołów w Czerwionce i na Wilchwach. 29.VI. jak co roku w święto apostołów Piotra i Pawła cieszyliśmy się całodzienną adoracją Najświętszego Sakramnetu. W naszej wspólnocie gościliśmy również wspólnotę Czenacolo z Jstrzębie i Suszcza, która dzieliła się wiarą. VIII.2021r to czas pielgrzymki do Góry świętej Anny, gdzie znajduje się jedyne na świecie muzeum Krzyża Świętego prowadzone przez prywatną rodzinę. 19.IX. obchodziliśmy odpust parafialny. Kaznodzieja ksiądz Krzysztof Olszewski z diecezji kieleckiej wraz z klerykiem uświetnił nasze wydarzenie. Zaproszony dekanat spotkał się na probostwie. 20.X. odbyła się wielka uroczystość beatyfikacyjna księdza Jana Machy śląskiego kapelonka, który zginął w Katowickim więzieniu przez ścięcie głowy. W uroczystość Chrystusa Króla i wspomnienie świętego Tarsycjusza nasi nadzwyczajni szafarze i ministranci otrzymali pamiątki związane z błogosławionym. Adwent i roraty tym razem były poznaniem miejsc Ziemii Świętej przez dzieci. Za zaproszeniem do domów odbyła się kolęda do poszczególnych rodzin, a w pierwsze święto i w nowy rok zostały odporawione msze święte za poszczególne ulice.

2022r

2.I. w niedzielę rozpoczeliśmy co mięsięczne msze święte za małżonków obchodzących swoje jubileusze, a w pierwsze soboty msze w intencji Róż Różańcowych naszej parafii połączone z odprawieniem godzinek. W tym roku czas rekolekcji parafialnych przeżywaliśmy z ojcem Adamem Bajorskim ze Zgromadzenia świętej Rodziny na poczatku wielkiego postu. W tym też czasie pochowaliśmy na naszym cmentarzu naszego parafianina księdza Wieczorka. W tym roku możliwość przeżywania świąt odbyła się bez obostzreń. 8.V. przeżywaliśmy pierwszą i wczesną Komunię Świętą, do której przystąpiło 30 dzieci. 13.V. sakramnet bierzmowania udzielony został przez biskupa Adama Wodarczyka 11 dziewczętom i 2 chłopcom. Wieczorem rozpoczeliśmy co miesięcznie spotkania fatimskie z naszą Panią z Nieba. Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała odbyła się jak co roku starą trasą po cmentarzu wokół kościoła. Za rok chcemy przejść po osiedlu ulicami Sasankową, Wiklinową i Koszykową, gdzie odprawimy mszę świętą. 12.VI. odbyły się wybory do rad duszpasterskich na kolejną pięcoletnią kadencję. 19.VI. gościliśmy misjonarza z Peru, który zastąpił bezpośrednio błogosławionych męczenników z Pariacoto. Czas wakacji rozpoczeliśmy jak zawsze całodzienną adoracją Najświętszego Sakramentu w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29.VI. Wraz z czasem urlopów do swoich rodziców przyjechał nasz rodak ksiądz Piotr Krakowczyk, który w tym roku obchodził swoje 25-lecie kapłaństwa. w VII udaliśmy się na apel do Częstochowy i uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel do Czernej we wspomnenie Matki BoskiejSzkaplerznej. W te wakacje rozpoczeliśmy remont zakrystii i uruhomienie drzwi wyjściowych do Mszy Świętej. Od IX rozpoczeliśmy odprawianie mszy świętych sobotnich. W dzień papieski 16.X. przy zbiórce funduszy dla zdolnej młodzieży można było zaopatrzyć się w słynnne kremówki. W adwencie od 18 do 22.XII. przeżywaliśmy rekolekcje parafialne. Prowadził je ksiądz doktor Zbigniew Jacuński.

2023r

W tym roku zreorganizowaliśmy elektryfikację naszego kościoła i przywróciliśmy stacje drogi krzyżowej po renowacji. Zostały one pobłogosławione podczas pierwszego nabożeństwa w Wielkim Poście. W dnia 6-8.III. gościliśmy siostry misjonarki dla Polonii z Poznania, które przeprowadziły rekolekcje dla szkoły podstawowej. W tym też czasie odbyła się uroczystość bierzmowania. 20 uczniów z klas ósmych przyjęło sakrament. 30.III. przeszliśmy drogą krzyżową ulicami naszego miasta z modlitwą o pokój. Rozważania poszczególnych stacji prowadzili siostry i bracia z Ukrainy, a przedstawiciele z poszczególnych parafii oraz urzędów miejskich i powiatowych pomogli w niesieniu krzyża z parafi świętego Herberta do parafii Wniebowzięcia NMP. 7.V. gościliśmy stałego diakona naszej archidziecezji, który posługuje w parafii świętego Ojca PIO w Tychach. Kolektą wsparliśmy dzieło budowy nowej świątyni. 14.V. był dniem pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. Dzieci klas trzecich po Białym Tygodniu i Zielonej Szkole wróciły na uroczystość Bożego Ciała. Trasa w tym roku odbyła się po osiedlu na ulichach Sasankowej, Liliowej i Chabrowej. W przygotowanie ołtarzy zaangażowali się mieszkańcy. Latem dekretem arcybiskupa posługę duszpasterską w parafii zakończył ksiądz Andrzej Cioska. Zaś w niedzielę dnia 30 lipca podczas Mszy Świętej odprawianej o godzinie 10:00 przywitaliśmy nowego proboszcza, którym został ksiądz Zbigniew Pilecki. Tradycyjnie we wrześniu świętowaliśmy odpust parafialny w niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża. Na zaproszenie księdza proboszcza kazanie odpustowe wygłosił ksiądz Alojzy Drozd. Początek listopada był szczególnym czasem dla parafii. Odbyła się wówczas wizytacja kanoniczna biskupa Adama Szkudło. Ksiądz biskup spotkał się z osobą starszą i odprawił w jej domu Mszę Świętą. Uczestniczył również w spotkaniach z młodzieżą i członkami rady parafialnej. Na zakończenie trzydniowej wizytacji wygłosił do parafian kazanie podczas niedzielnych Mszy Świętych. Z inicjatywy księdza proboszcza w miesiącu grudniu pojawiły się w świątyni pierwsze, wykonane z drzewa jesionowego ławki. Zostały one ustawione w nawach bocznych.

2024r

1 stycznia tradycyjnie już Światowym Dniem Pokoju rozpoczeliśmy Nowy Rok kalendarzowy. W Środę Popielcową w całej Polsce zorganizowana została zbiórka funduszy na pomoc ogarniętej wojną Ukrainie. W zbiórce uczestniczyli także nasi parafianie. W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu nasz kościół wzbogacił się o kolejną partię nowych ławek, które stopniowo zasteują ustawione w naszej świątyni krzesła. Nowe ławki ustytuowano w nawach głównych bilsko ołtarza. W czasie Wielkiego Postu miały także miejsce Rekolekecje Parafialne. Prowadził je dla wiernych proboszcz jednej z jastrzębskich parafii ksiądz Jerzy Wójcik. Podczas rekolekcji odbywały się Adoracje Najświętszego Sakramentu, Msze Święte z naukami ogólnymi oraz spotkania księdza rekolekcjonisty z kobietami, męźczyznami i osobami wychowującymi dzieci. Odprawiona została także Msza Święta w intencji chorych i starszych wiekiem parafian, podczas której udzielano Sakramentu Namaszczenia Chorych. Już na przełomie miesięcy marca i kwietnia obchodziliśmy w tym roku Święta Wielkiej Nocy. Msza Wigilii Paschalnej zgormadziła w kościele liczną grupę wiernych. W wielkanocną niedzięlę do naszej świątyni po raz pierwszy zawitał zajączek, których obdarował dzieci słodkimi upominkami. W kolejnym miesiącu – maju – poświęconym Maryi tradycyjnie rozpoczeliśmy odprawianie Nabożeństw Majowych i Nabożeństw Fatimskich. Maj jest także miesiącem Pierwszych Komunii Świętych. Dnia 12 V 2024 roku w naszej parafii Sakrament Eucharystii po raz pierwszy w swoim życiu przyjęło 23 dzieci (w tym 2 przystapiło do wczesnej Komunii Świętej).